Ładuję...

Regulamin

 

Regulamin Sklepu internetowego mennica24.pl 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy mennica24.pl dostępny pod adresem www.mennica24.pl (adres e-mail: kontakt@mennica24.pl) prowadzony jest

przez spółkę Grupa Mennice Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres korespondencyjny ul. Podmiejska 14/1a, 31-462 Kraków)

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280620, NIP: 945-20-89-196, 

REGON: 120476706.

 

1a. Definicje:

 

a) Adres Korespondencyjny Spółki – ul. Podmiejska 14/1A, 31-462 Kraków,

 

b) Formularz Rejestracji – formularz, o którym mowa w § 8, ust. 2, który pozwala na utworzenie Konta,

 

c) Formularz Zamówienia -  formularz, o którym mowa w § 8, ust. 2, pozwalający na złożenie Zamówienia,

 

d) Klient – podmiot o którym mowa w ust. 4, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym,

 

e) Kodeks Cywilny - ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zmianami),

 

f) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22¹ Kodeksu Cywilnego,

 

g) Konto – usługa elektroniczna, dostępna po dokonaniu rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji, będąca oznaczonym
indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

 

hKonto Sprzedającego – rachunek bankowy nr 46144011270000000009654909 należący do Sprzedającego prowadzony przez 

Nordea Bank (IBAN: PL46 1440 1127 0000 0000 0965 4909, SWIFT/BIC: NDEAPLP2)

 

i) Płatność Dotpay – możliwość dokonania przelewu ekspresowego, poprzez serwis, z którym współpracuje Sprzedający za 

dodatkową opłatą w wysokości 2% wartości zamówienia,

 

j) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie 

o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich

istotnych elementów Zamówienia,

 

k) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, która może zostać nabyta od Sprzedającego przez Klienta, w szczególności złoto i srebro

inwestycyjne,

 

l) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43¹ ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego 

Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

m) Regulamin – niniejszy regulamin,

 

 n) Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową http://www.mennica24.pl.

 

o) Sprzedający; Spółka; Usługodawca – spółka Grupa Mennice Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462), 

ul. Podmiejska 14/1a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280620, 

NIP: 945-20-89-196, REGON: 120476706,

 

p) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem 

Sklepu Internetowego lub w sposób wskazany w § 1a ust. 3,

 

r) Usługa Elektroniczna – usługa jaka świadczona jest drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy 

za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

s) Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca 

korzystać z Usługi Elektronicznej,

 

t) Witryna produktu – strona w Sklepie internetowym zawierająca informacje o oferowanym produkcie.

 

u) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym 

od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia ub w sposób wskazany w § 1a ust. 3, czyniące zadość 

wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

 

w) Zawarcie Umowy – chwila, w której Klient otrzymał na wskazany w trakcie rejestracji Konta adres e-mail Potwierdzenie Przyjęcia 

Zamówienia przez Sprzedającego w przypadku złożenia zamówienia w sposób określony w § 8 ust. 4 niniejszego regulaminu albo 

oświadczenie konsultanta o przyjęciu zamówienia lub zwrotną wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia w przypadku złożenia 

zamówienia w sposób wskazany w § 1a ust. 3 niniejszego regulaminu.

 

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie 

do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie

przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść 

konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo 

mają te przepisy.

 

4. Klientem Sklepu Internetowego mennica24.pl może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy 

lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 


§ 1a

 

Sposób i warunki zakupu

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego 

(w tym w szczególności w Witrynach Produktów) takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią 

zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


1a. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.

 

1b. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie wysyłając Potwierdzenie Złożenia 

Zamówienia, co spowoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa

w zdaniu pierwszym Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedającym zostaje zawarta.

 

1c. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia,

c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży,

d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

 

2.Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem 

strony internetowej http://www.mennica24.pl. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego składane są

w sposób wskazany w § 8. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą.

 

3. Klient może, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go, składać zamówienia w Biurze Obsługi Klienta od 

poniedziałku do czwartku w godzinach od 8-16 oraz w piątki od 8-12 telefonicznie, pod numerem infolinii (+48) 880 400 030

mailowo pod adresem kontakt@mennica24.pl.

 

4. Przedsiębiorca po Zawarciu Umowy zobowiązuje się do opłacenia w całości Zamówienia poprzez złożenie dyspozycji przelewu 

(lub złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 7c lit. b) w ciągu 24 godzin od momentu jej zawarcia. Świadczenie Klienta będącego 

Przedsiębiorcą w postaci zapłaty ceny Produktu oraz pozostałych należności wskazanych w Zamówieniu staje się w całości 

wymagalne z upływem 24 godzin od momentu Zawarcia Umowy. W przypadku opóźnień w płatności Sprzedającemu należą się od 

Klienta będącego jednocześnie Przedsiębiorcą odsetki maksymalne za każdy dzień zwłoki.

 

4a. W sytuacji gdy Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą nie uregulował należności, o których mowa w ust. 4 Sprzedający

wstrzyma się ze spełnieniem swego świadczenia, aż do chwili opłacenia zamówienia.

 

5. Klient będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do złożenia dyspozycji przelewu (lub złożenia dyspozycji, o której 

mowa w ust. 7c lit. b) w w ciągu 24 godzin od Zawarcia Umowy kwoty odpowiadającej wartości zamówienia.

 

6. skreślony.

 

7. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 4 zd. 1 i w ust. 5, Klient zobowiązuje się do 

uzupełnienia ewentualnej różnicy kursowej w cenie Produktu.

 

7a. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z ust. 4 zd. 1, ust. 5 zd. 1 lub ust. 7, Sprzedającemu po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do spełnienia świadczenia przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji zwrot 

przekazanych Sprzedającemu środków nastąpi w terminie 14 dni od chwili odstąpienia od umowy z winy Kupującego.

7b. Przedsiębiorca może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia, za zapłatą sumy 

stanowiącej 5% wartości Zamówienia tytułem odstępnego. Zgodnie z art. 396 Kodeksu Cywilnego oświadczenie o odstąpieniu,

o którym mowa w zd. 1 będzie skuteczne tylko wtedy jeżeli zostanie złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

 

7c. Sprzedający udostępnia Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem następujące sposoby płatności:

a) skreślony,

b) płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są

na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej dotpay.pl.

c) płatność przelewem tradycyjnym na Konto Sprzedającego.

 

7d. Sprzedający udostępnia Klientowi będącemu jednocześnie Przedsiębiorcą wyłącznie sposoby płatności określone 

w ust. 7c lit. b-c.

 

7e. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia, po dokonaniu płatności Kupujący może przesłać potwierdzenie wykonania 

przelewu na adres: kontakt@mennica24.pl

 

7f. Rozliczenia transakcji dokonywanych kartą kredytową lub poprzez e-przelew przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum 

Rozliczeniowego Dotpay, które prowadzi Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860,
REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 

4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 

 8. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Spółką umowy zakupu Produktu bez podania przyczyny w terminie 10 dni 

od jego otrzymania poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu na Adres Korespondencyjny Spółki (lub adres e-mail Spółki), 

za wyjątkiem towarów:

a) za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

b) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c) które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

8a. W przypadku gdy konsument nabył od Sprzedającego towar, który w myśl punktu poprzedzającego może zwrócić bez podania 

przyczyny w terminie 10 dni wskutek odstąpienia od zawartej ze spółką umowy, Sprzedający zwróci przekazane mu tytułem zapłaty 

środki (w tym również wpłacone zaliczki) nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

8b. W odniesieniu do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 8 lit.: a-c, Sprzedający zamieści w Witrynie Produktu informację na 

temat tego czy w przypadku nabycia danego Produktu (w tym złota i srebra inwestycyjnego) Konsumentowi przysługuje prawo 

odstąpienia od zawartej umowy; Sprzedający wskaże przy tym właściwe postanowienia niniejszego regulaminu oraz ustawową

 podstawę prawną wyłączenia (art. 10 ust. 3 pkt: 3, 4, 5 ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

 i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) w przypadku, gdy taka możliwość będzie wyłączona.

 

8c. W przypadku gdy Produkt mający być przedmiotem świadczenia Sprzedającego nie jest dostępny zawiadomi on tym Kupującego 

oraz zwróci otrzymaną od niego sumę pieniężną przekazaną tytułem zapłaty (w tym zaliczki).

 

8d. W przypadku braku możliwości, choćby przejściowej, spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, 

Sprzedający może dostarczyć zastępczo Produkty w takiej samej ilości, o takim samym przeznaczeniu, jakości i cenie z innych 

uznanych mennic będących członkiem The London Bullet Market Association. W takim przypadku Klientowi przysługuje jednak 

prawo odstąpienia od umowy, z przesyłką zwrotną na koszt Sprzedającego o czym Klient zostanie poinformowany.

 

9. Ceny podane w Sklepie zawierają cła, podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają jednak 

ewentualnych kosztów dostawy , które podawane są w Witrynie Produktu.

 

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta – faktura VAT.

 

11. Za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 12, w sytuacji nieodebrania przesyłki przez Nabywcę pomimo jej przesłania na 

poprawny adres, po opłaceniu kosztów zwrotu i kosztów ponownej wysyłki przez zamawiającego możliwe jest ponowne wysłanie 

produktu. W przypadku ponownego nieodebrania przesyłki, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa przechowania nabytego 

towaru zgodnie z postanowieniami regulaminu przechowywania (§ 5).

 

12. W przypadku gdy Klient nabywający Produkt jako Konsument stwierdzi, iż przesyłka nosi ślady otwierania lub jej stan budzi 

wątpliwości może on odmówić jej przyjęcia. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, takie zachowanie Konsumenta nie będzie 

pociągać ze sobą dla niego niekorzystnych skutków, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

 

13. W przypadku gdy Klient nabywający Produkt jako Przedsiębiorca stwierdzi, iż przesyłka nosi ślady otwierania lub jej stan budzi 

wątpliwości zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu osobie dostarczającej przesyłkę oraz do sporządzenia stosownego 

protokołu szkody.

 

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Produktu w sytuacji, gdy następuje to wyłącznie 

z powodu błędnego wskazania adresu dostawy przez Kupującego. 

 

§2


Transakcje ponadprogowe

 

1.Transakcje powyżej równowartości 15000 Euro mogą być rejestrowane. Sprzedający jako podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. \1 lit. q ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. jest zobowiązany do \stosowania się do jej postanowień. Weryfikacja prowadzona jest zgodnie z zapisami ustawy, o której mowa w zdaniu drugim.


2.Klient, który zleca transakcje ponadprogową zobowiązuje się do poddania dodatkowej weryfikacji. Klient zobowiązuje się do \przesłania na adres e-mail (kontakt@mennica24.pl) skanu dowodu osobistego. Czas realizacji zamówienia w przypadku transakcji \ponadprogowych liczony jest od momentu pozytywnej weryfikacji (potwierdzenie danych osobistych).


3.W przypadku jeśli transakcja wykonywana jest w imieniu firmy należy przesłać skan dowodu osobistego Klienta reprezentującego \firmę, oraz dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy np. wyciąg z odpowiedniego rejestru, zaświadczenie o nadaniu \numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON.

 

§3


Czas realizacji zamówień

 

1. Informacja o czasie realizacji wskazywana jest każdorazowo w Witrynie Produktu. Czas realizacji wyrażony jest w liczbie dni \roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi \nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. 

2. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się Produkty z różnym terminem realizacji, które mają zostać nadane razem w jednej \paczce, wysyłka całości zamówienia następuje w momencie realizacji zamówienia z najdłuższym terminem realizacji.

3. Do wartości zamówienia złożonego przez Kupującego, dolicza się koszty dostawy, wskazane na stronie internetowej \(w zakładce „koszty dostawy”).


4. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres przez \Klienta.

§ 4


Postępowanie reklamacyjne

 

1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego, która określa również jej zakres względem Konsumenta z tytułu niezgodności \Produktu z Umową Sprzedaży jest w szczególności ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie \Kodeksu cywilnego z dn. 27.07.2002 r. (ze zmianami).

1a. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać \może w szczególności poprzez:

a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mennica24.pl,

b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Spółki.

1b. Jeżeli:

- wedle oceny Klienta dostarczenie Produktu Sprzedającemu jest niezbędne dla dokonania oceny niezgodności Produktu z umową 

lub

- produkt ma wady, które stwierdzić można jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu,

Produkt ten należy dostarczyć na Adres Korespondencyjny Spółki.

2. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie 

Sprzedającego.

 

3. skreślony.

 

4. skreślony.

5.Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. 

W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu niezgodności 

towaru z umową.

 

6. Postanowienia ustępów 1-2 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez 

Usługodawcę.

 

7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

 

§ 5


Przechowywanie w Skarbcu Mennicy 24

 

1. Grupa Mennice Polskie oferuje usługę przechowywania w swoim Skarbcu zakupionych u niego Produktów wykonanych z metali 

szlachetnych. Usługę można zamówić w momencie składania zamówienia lub w późniejszym czasie, na podstawie oryginalnego 

dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura). 

 

1a. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 zawierana jest z Konsumentem na okres 12 miesięcy (opłata

zgodna z cennikiem). Po upływie tego okresu umowa przechowania zawarta przez Sprzedającego z Konsumentem przekształca się

w Umowę zawartą na czas nieoznaczony (opłata zgodna z cennikiem), chyba że Klient nie później niż na 30 dni przed upływem 

okresu, na który Umowa została zawarta zawiadomi Sprzedającego, w szczególności na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, 

że nie zamierza dalej korzystać z usługi przechowania.

1b. Umowę na czas nieoznaczony można wypowiedzieć w każdej chwili, z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.


1c. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 zawierana jest z Przedsiębiorcą na okres 12 miesięcy (opłata zgodna 

z cennikiem). Po upływie tego okresu umowa przechowania zawarta przez Sprzedającego z Przedsiębiorcą ulega każdorazowo

przedłużeniu na okres dalszych 12 miesięcy, chyba że Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą nie później niż na 30 dni przed 

pływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Sprzedającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną, że nie 

zamierza dalej korzystać z usługi przechowania.

1d. Umową przechowywania można wypowiedzieć w każdej chwili, w tym przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, 

jednakże w takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres przechowania. Okres wypowiedzenia 

wynosi 30 dni.


1e. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 1d. należy dostarczyć Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

listownie (na Adres Korespondencyjny Spółki). Przedmiot przechowania zostanie wydany Klientowi w terminie 30 dni od otrzymania

przez Sprzedającego dyspozycji wydania kruszcu.

 

2. Wydanie towaru Przedsiębiorcy nastąpi wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań na rzecz Spółki. W przypadku nie 

wywiązania się z warunków przechowywania przez Przedsiębiorcę, przysługuje umowne prawo zastawu na przechowywanym 

Towarze do momentu całkowitego rozliczenia.

 

3. W przypadku o którym mowa w § 1a ust. 11 zostaje zawarta między Kupującym i Sprzedającym umowa przechowania na czas 

nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za przechowanie zgodnie 

z cennikiem.

 

4. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy przechowania w 

terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez

produkt niebezpieczny, w przypadku, gdy w trakcie zamawiania usługi przechowania wyrazi on zgodę na rozpoczęcia świadczenia 

usługi, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy przechowania, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 wspomnianej ustawy.

 

5. Kupujący w czasie trwania umowy, o której mowa w ust. 1 może złożyć Sprzedającemu ofertę sprzedaży należących do 

Kupującego, a oddanych na przechowanie Sprzedającemu Produktów będących metalami szlachetnymi. W przypadku przyjęcia tej 

oferty przez Sprzedającego Kupujący jest zwolniony z konieczności odbioru oddanego na przechowanie kruszcu.

 

§7


Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jakie przetwarzane są w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedający. 

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji

 i poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w w niniejszym paragrafie.

 

2.Rejestrując się w Sklepie Internetowym mennica24.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z Ustawą 

z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997. w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie 

Internetowym mennica24.pl.

 

3.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia 

rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta.

 

5. Podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych 

produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy mennica24.pl.

 

6.W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane firmie kurierskiej, firmie obsługującej transakcje

 płatnicze lub osobom/firmą związanym lub współpracującym z mennica24.pl.

 

7.Klienci Sklepu Internetowego mennica24.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania

 ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych, dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownej rejestracji. W przypadku 

chęci usunięcia swoich danych prosimy o kontakt z administratorem kontakt@mennica24.pl

 

8.Dane zbierane automatycznie dotyczą użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 

Informacje jakie sklep otrzymuje o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji 

zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez sklep internetowy mennica24.pl wykorzystywane w celach technicznych, 

związanych z administracją serwerami oraz statystycznych. Dane zbierane automatycznie mogą również być użyte do personalizacji 

zawartości naszych stron lub/i do ulepszenia naszych stron internetowych i konfiguracji.

 

§ 8

 

Usługi elektroniczne

 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę: Konto, Twój Koszyk, 

Formularz Zamówienia oraz Subskrypcja.

 

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę, za wyjątkiem Płatności Dotpay jest bezpłatne.

 

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji, na którą składają się:

 

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego po adresem https://mennica24.pl/index.php?dispatch=profiles.add) poprzez wprowadzenie danych obejmujących wybraną przez użytkownika nazwę, hasło, e-mail, 

zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z regulaminem oraz 

wskazanie adresu i adresu dostawy dla zamawianych w przyszłości towarów,

 

b) wprowadzeniu w przewidzianym do tego miejscu kodu wyświetlającego się w oknie zabezpieczającym oraz wciśnięcie przycisku 

opisanego jako „Rejestracja”.

 

2a. O prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji Klient zostaje poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu 

w oknie przeglądarki internetowej bezpośrednio po wciśnięciu przycisku rejestracji oraz poprzez informację wysłaną automatycznie 

na wskazany przez niego adres e-mail.

 

3. Twój koszyk jest funkcją sklepu powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które 

następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie 

zarejestrowała Konto, o którym mowa w ustępie 2. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu

oraz wciśnięcie przycisku „Kup Teraz”.

 

3a. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu symbolu koszyka sklepowego w prawym 

górnym rogu strony sklepu internetowego. Edycja produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego 

w zdaniu pierwszym symbolu oraz kliknięcie linku „Koszyk”.

 

4. Formularz zamówienia jest usługą pozwalającą na złożenie zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Twojego Koszyka 

Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Twojego Koszyka w Sklepie Internetowym. 

Zamówienie następuje po łącznym:

 

a) kliknięciu symbolu koszyka i wybraniu opcji „Złóż zamówienie”,

 

b) wprowadzeniu danych adresowych (Krok 2) zamawiającego (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami wymagane 

jest podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej), adresu dostawy (alternatywnie potwierdzeniu danych wskazanych przy rejestracji 

Konta), numeru telefonu oraz kliknięcie przycisku „Kontynuacja”,

 

c) wybraniu sposobu płatności i dostawy (Krok 3) oraz kliknięcie przycisku „Kontynuacja” oraz

 

d) zaakceptowaniu poprzez wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” automatycznie wygenerowanego podsumowania (Krok 4) 

zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz 

z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem przez Usługobiorcę i zaznaczeniu pola, w którym Kupujący 

potwierdza, iż akceptuje regulamin sklepu oraz warunki zakupu.

 

4a. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego 

pośrednictwem.

 

5. Subskrypcja - korzystanie z Subskrypcji następuje po jej aktywowaniu przez osobę, która założyła Konto. Subskrypcja polega 

na otrzymywaniu od Usługodawcy informacji odnośnie nowych Produktów lub też innych informacji związanych z jego działalnością. 

Usługobiorca w każdym momencie może zrezygnować z Subskrypcji.

 

6. Konto, Twój Koszyk oraz Subskrypcja w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

 

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 

b) Dostęp do poczty elektronicznej,

 

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0

i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

 

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

 

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,

 

f) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając 

na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

g) Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

h) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy 

Usługodawcą i Usługobiorcą.

 

9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (dotyczy to w szczególności usługi Konto) może zostać:

 

a) wypowiedziana przez Usługobiorcę bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie na adres e-mail: kontakt@mennica24.pl lub 

pisemnie na adres: ul. Podmiejska 14/1a, 31-462 Kraków. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

 

b) wypowiedziana przez Usługodawcę umowy względem Usługobiorcy będącego jednocześnie Konsumentem w przypadku, gdy 

Usługobiorca w sposób uporczywy lub obiektywnie rażący narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym 

wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

 

c) wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie 

Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w tym 

przypadku wynosi 3 dni.

 

 

§ 9


Postanowienia końcowe

 

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących 

powszechnie przepisów.

 

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego regulaminu (w szczególności umów kupna-sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

3. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawione przez sprzedawców nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. 

zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego; 

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. 

(Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 

z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem 2 tygodni od jego opublikowania.